Slajda
Slajda
Slajda
Slajda
Slajda
Slajda

Polityka Prywatności

(only in Polish)

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy:

 1. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej miało charakter dobrowolny. Dzięki temu mamy możliwość udzielić Ci informacji o które prosiłeś w przesłanej do Nas wiadomości.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My – z siedzibą w Mierki k. Olszynka 60, nr tel. +48 512 675 973, adres e-mail:
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: lub dzwoniąc pod numer tel. +48 512 675 973.
 4. Twoje dane osobowe przekazane w treści przesłanej do Nas wiadomości e-mail będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia Tobie wyczerpujących informacji o które prosiłeś, na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś poprzez wyraźne działanie (wysłanie do nas wiadomości e-mail z żądaniem odpowiedzi), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Odbiorcami danych kontrahentów lub pracowników kontrahentów i innych osób uprawnionych do reprezentowania kontrahentów, w postaci służbowych adresów e-mail oraz innych danych identyfikacyjnych będą wybrani kontrahenci w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla realizacji zawartych z nimi umów.
 6. Przekazane przez Ciebie dane nie zostaną powierzone ani udostępnione w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
 7. Na podstawie przekazanych przez Ciebie danych osobowych nie będą podejmowane w sposób automatyczny żadne decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 8. Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane w prowadzonych przez nas zbiorach przez okres prowadzenia korespondencji, po upływie tego okresu Twoje dane mogą być przechowywane przez nas wyłącznie w celach dowodowych dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami o charakterze prywatnoprawnym lub publicznoprawnym.
 9. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach lub w innym zakresie niż wskazane w punktach poprzedzających wymaga uzyskania Twojej wyraźnej zgody.

Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:

 • żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,
 • prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,
 • prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Administratora,
 • prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej formie, w jakiej była ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Contact form

If you are interested in our offer or would like to receive detailed information about the products and services we offer, please contact us.

Required

Required

Required

Required

The consent is obligatory